BREX-nytt

BREX-nytt

Etter endringer i bilansvarsloven 01.01.21 er nå entreprenørene pliktige å ansvarsforsikre også uregistrerte anleggsmaskiner.

Endringer i bilansvarsloven - ansvarsforsikring

Frogner-nissen kjemper om sitt tak på Frogner i Oslo. Han trenger juridisk bistand i forbindelse med at enkelte ikke unner han den julegrøten han får servert i en bygården.

Med tre mot to stemmer kom Høyesterett til at man ikke kan benytte håndholdt mobiltelefon i bilen, selv om man har stoppet for rødt lys eller står stille i kø.

Reglene for mobilbruk i bil er ikke alltid like enkle å forstå. Nå skal Høyesterett ta stilling til om det er ulovlig å bruke mobiltelefonen når bilen står stille i kø eller når man venter på rødt lys, og bilen slår av motoren.

Nå i disse Korona-tider tilbyr BREX-advokatene i en begrenset periode næringsdrivende gode råd og tips gratis.

Tolkning av bygge – og anleggskontrakter er et gjentagende tvistetema for domstolen. Hvordan den såkalte uklarhetsregelen skal forstås har nok en gang blitt prøvet av Høyesterett. I mai i år konkluderte Høyesterett med at Statens vegvesen måtte bære ansvaret for uriktige arealangivelser i mengdefortegnelsen.

Etter å ha mistet sitt eneste barn i en fallulykke høsten 2013, ble de etterlatte nektet erstatning etter den kollektive ulykkesforsikringen som var tegnet av arbeidsgiver. Advokat Jan Willy Hagen ble kontaktet av de etterlatte for å bistå i saken.

Advokat Jan Willy Hagen

Visste du at du allerede kan ha en forsikring som dekker advokatbistand? De fleste vanlige forsikringer folk flest har, omfatter rettshjelp.

Bor du i et flomutsatt område?

05.06.18 \\ Forsikringsrett

Store snømengder i løpet av vinteren øker faren for flom når mildværet kommer. Det har vært flere tilfeller av flom i Sør-Norge og på Østlandet, og forsikringsselskapene betaler ut store summer i skadeoppgjør. Dersom du rammes av flom har du krav på å få dekket det meste av tapet, men du plikter også å gjøre ditt for å minimere tapet ut fra rimelige forutsetninger.

EU-kommisjonen ønsker i større grad å beskytte varslerne. I den forbindelse har Kommisjonen foreslått felles europeiske regler som skal sikre klare prosedyrer for varsling og sikre beskyttelse mot oppsigelse og annen form for gjengjeldelse.

Reklamasjon ved eierskifte

22.04.18 \\ Fast eiendoms rettsforhold

Har du kjøpt bolig med feil eller mangler?

Da kan du ha krav på prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.  Motparten din vil ofte være et forsikringsselskap som avfeier kravet ditt.  Det kan være både tidkrevende og vanskelig å ta opp kampen mot en profesjonell aktør.  I en reklamasjonsprosess kan det derfor være klokt å kontakte advokat som sørger for at dine interesser blir ivaretatt på en god måte.

Ny eierseksjonslov trådte i kraft fra nyttår

28.01.18 \\ Fast eiendoms rettsforhold

Ny eierseksjonslov trådte i kraft fra nyttår.  Loven innebærer betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene.  Lovgiver har ønsket å gjøre den mer brukervennlig ved å gjøre det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. 

Personlig erstatningsansvar for daglig leder

08.01.18 \\ Erstatningsrett-selskapsrett

Høyesterett avsa nylig en prinsipiell dom der Høyesterett kom til at daglig leder i et aksjeselskap ble personlig erstatningsansvarlig for et økonomisk tap en underleverandør hadde hatt som følge av mangelfull informasjon om sviktende økonomi i selskapet.

Lønn for reisetid i jobben

03.01.18 \\ EFTA-domstolen

En sak om tolkning av hva som inngår som arbeidstid er under behandling i Høyesterett. I den anledning har Høyesterett forelagt spørsmålet om tolkningen av begrepet «arbeidstid» for EFTA domstolen. EFTA-domstolen har avgitt en rådgivende uttalelse om tolkningen av begrepet i artikkel 2 i direktiv 2003/88/EF om visse aspekt ved organisering av arbeidstida («direktivet»).