Prosjektbistand

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

Prosjektbistand

Vi deler normalt prosjektet inn i 3 avgjørende faser:


1.Tilbudsfasen

2.Driftsfasen

3.Avslutningsfasen


I de ulike fasene er det forskjellige elementer en bør ta hensyn til, og ha fokus på.


I Tilbudsfasen er det helt avgjørende å danne seg et bilde av risikoelementene i konkurransegrunnlaget.  Entreprenøren skal i denne fasen skaffe seg full oversikt over hva en må ta høyde for i kalkylen.  BREX-advokatene kan bistå med å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget for å avdekke uklarheter, samt forfatte spørsmål som bør stilles til oppdragsgiver.  Å ha kontroll på kalkylen og å ha full oversikt over hva oppdragsgiver ønsker priset er hemmeligheten bak suksess i et prosjekt.


Etter signering og oppstart, går prosjektet over i Driftsfasen der entreprenøren skal etterleve vilkårene i kontrakten, samt være lojal med sin egen kalkyle.  BREX-advokatene har lang erfaring med å bistå prosjekter i denne fasen.  Det er viktig å ha tett oppfølging med byggherren, underentreprenøren og andre samarbeidspartnere.  Det er i Driftsfasen de fleste tvistene oppstår.  Å håndtere varslingsreglene og ha god kunnskap om hvordan en skal håndtere endringsregimet, er i denne fasen avgjørende for gode marginer.  BREX-advokatene mener det er viktig å være i forkant, og bistår prosjekter med daglig oppfølging.


Når en nærmer seg Avslutningsfasen i prosjektene, er det viktig å ha kontroll på dokumentasjon av utført arbeid, samt ha full oversikt over alle endringer en ikke har fått vederlag for.  BREX-advokatene bidrar gjerne i forbindelse med sluttoppgjøret.