Alminnelig erstatningsrett

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

Alminnelig erstatningsrett

Forutsetningen er at det ikke foreligger noen kontrakt som regulerer forholdet mellom partene. 


Hovedspørsmålet er når det økonomiske tapet kan flyttes fra den som lider skaden (skadelidte), til en ansvarlig skadevolder.  Erstatningsretten behandler både betingelsene for erstatningsansvar og regler for hvordan selve erstatningen skal beregnes.


Etter alminnelig norsk erstatningsrett må 3 grunnvilkår være oppfylt for at en skadelidt skal bli tilkjent erstatning:

1.

Den skadelidte handlingen må ha ført til et økonomisk tap.

2.

Skadevolder må ha foretatt en ansvarsbetingende handling eller det må foreligge et ansvarsgrunnlag.

3.

Det må være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handling.

Erstatning kan være aktuelt både i forhold til personskader, materielle skader, yrkesskader og som kompensasjon for annen påført lidelse.


Ta kontakt slik at BREX-advokatene kan vurdere ditt krav.