Selskapsrett

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

Selskapsrett

Selskaper, spesielt i form av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv.  Ved etablering av virksomhet har det stor betydning hva slags selskapsform du velger.  Det kan påvirke forholdet til skatt, arbeidsgiveravgift og risiko for å bli personlig ansvarlig for selskapets gjeld.


For en optimal strukturering og styring av selskapene mener BREX-advokatene det er helt avgjørende å ha god innsikt i lover, regler og praksis.  Vi vurderer og gir råd om valg av selskapsform, og bistår med selve opprettelsen av bedriften din.  Dersom flere går sammen om å stifte et selskap, er det viktig å sikre eiernes interesser og verdier.  Med bakgrunn i dette mener BREX-advokatene det er viktig å inngå aksjonæravtaler mellom aksjonærene, eller at det utvikles selskapsavtaler hvor de samme hensynene ivaretas.

Vi bistår gjerne med:

  • vurdering av selskapeform
  • etablering av selskap
  • aksjonæravtaler/selskapsavtaler
  • endringer i selskapsstrukturen
  • nedsettelse og forhøyelse av aksjekapitalen
  • salgs- og kjøpsavtaler
  • due diligence – selskapsgjennomgang
  • strukturering av egenkapitalfinanisering og fremmedkapitalfinansiering
  • skatte- og avgiftsmessige forhold for konsern, aksjeselskap og andre virksomheter
  • planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner