Yrkesskade

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

ERSTATNINGSPOSTER DU KAN HA KRAV PÅ:


  • Lidt inntektstap
  • Tap i fremtidig erverv
  • Påført hjemmearbeidstap
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Fremtidig hjemmearbeidstap
  • Ménerstatning
  • Oppreisning
  • Øvrige private forsikringsdekninger
  • Forsørgertap

Yrkesskade

En yrkesskade kan være en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke.  Du må være yrkesskadedekket.  Yrkesskadedekket er du når skaden oppstår i forbindelse med arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.  Skader som pådras i fritiden gir derfor ingen dekning.  En arbeidstaker er ikke yrkesskadedekket mens han er på vei til og fra arbeidsstedet, men det gjøres unntak når transporten inngår i arbeidssituasjonen.


En sykdom kan også anses som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.  Dersom sykdommen ikke er nevnt i forskriften, kan du likevel få erstatning dersom det er sannsynlig at sykdommen skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.


Dersom du blir utsatt for en yrkesskade, anbefaler vi at du tar kontakt med BREX-advokatene.