Endringer i bilansvarsloven - uregistrerte anleggsmaskiner

Publisert 01.01.21

Nå er entreprenørene pliktige å ansvarsforsikre også uregistrerte anleggmaskiner.

Har du tegnet ansvarsforsikring?

Tidligere var det en områdebegrensning i bilansvarsloven § 2 som innebar unntak for forsikringsplikt for uregistrerte anleggsmaskiner som jobber på lukket området, eksempelvis veianlegg. Dette unntaket ble opphevet 01.01.21.

 

Lovendringen er en tilpasning til EUs regelverk, og ved at bilansvarslovens virkeområde blir utvidet til også å gjelde lukkede anleggsområder, vil det erstatningsrettslige vernet for eventuelle skadelidte bli styrket.

 

Entreprenørene bærer nå en større risiko enn tidligere ved at anleggsmaskiner som påfører en tredjepart skader, kan komme i objektivt erstatningsansvar. Videre er ansvarsgrensen for tingskader i bilansvarslovens § 9 hevet. Det var tidligere et tak på kr. 10 000 000,- i erstatning for tingskader som skjer i samme hendelse. På bakgrunn av endringer i skadebildet de senere årene og rettstilstanden i de andre nordiske landene er denne grensen øket til kr. 100 000 000,-.

 

Erfaringen tilsier at entreprenører ofte er mest opptatt av at maskiner og utstyr skal være kaskoforsikret, men ikke tenker på at anleggsmaskinene også kan forårsake skader på andre ting eller personer.

 

Derfor oppfordrer vi alle entreprenører til å ta en gjennomgang med sitt forsikringsselskap for å vurdere om de har tilstrekkelig forsikringsdekninger på maskinene sine.