Rettshjelpsforsikring

Publisert 29.01.19

Rettshjelpsforsikring gratis advokat

Visste du at du allerede kan ha en forsikring som dekker advokatbistand?

De fleste vanlige forsikringer folk har, omfatter rettshjelp. Det vil si at dersom du havner i en tvist vil forsikringen din i de aller fleste tilfeller dekke advokatbistand for deg.


Du finner rettshjelpsdekning i blant annet spesifikke tingforsikringer som hus-/fritidsboligforsikring og bil-/båt-/motorsykkelforsikringer. For disse er det kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene eller kjøretøyene som dekkes. Det kan eksempelvis være seg mangelskrav, oppgjør etter kjøp og salg, reguleringsproblematikk etc.


Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvist som privatperson som dekkes.


Det finnes også rettshjelpsdekning i reiseforsikringen og en eventuell virksomhetsforsikring. Det vil si at dersom du havner i en tvist vil forsikringsselskapet ditt i de aller fleste tilfeller dekke advokatbistand for deg.


Ved kjøp/salg av bolig kan det være tegnet en boligkjøps- og eierforsikring som normalt også dekker utgifter til advokat. Dette i tillegg til de ulike fagorganisasjonene som har tilsvarende retthjelpsordninger. 


Vilkår for rettshjelpsforsikring - tvist

Det må foreligge en tvist. Alle tvister du er part i dekkes med mindre tvisten er unntatt i forsikringsvilkårene. Den typiske tvist vil være at det er fremsatt et krav muntlig eller skriftlig og at kravet helt eller delvis bestrides. Det er imidlertid ingen formkrav til avslaget. Dersom kravet blir ignorert, er det lagt til grunn at tvist foreligger.


Hva dekkes normalt ikke?

Rettshjelpsforsikringen dekker normalt ikke tvist knyttet til forsikredes yrke eller erverv, herunder eksempelvis arbeidstvister, ytelser fra NAV etc. Videre er det som regel unntak for arv- og familietvister.


Juridiske utredninger og generelle råd dekkes ikke, det må være en konkret sak det dreier seg om.


Egenandel

Som regel er kostnaden for advokatbistand begrenset til en egenandel på 3-4000 kroner og 20% av det overskytende. Det vil ofte lønne seg å ta kontakt med advokat for å få avklart rettsstillingen din og BREX-advokatene gir en gratis vurdering som kan bekrefte eller avkrefte om det lønner seg å gå videre med saken.


Landbruksforsikringer eller andre forsikringer kan være helt uten egenandel, spesialforsikringer kan ofte gi bedre dekninger.


Hvorfor benytte seg av rettshjelpsdekningen?

Det kan være store og profesjonelle aktører en kjemper mot, og derfor kan det være klokt å la seg bistå av en advokat. Dersom kravet er av en viss størrelse vil det lønne seg å forfølge kravet. I mange tilfeller er det frister og formelle krav du kanskje ikke kjenner til som gjør at det kan være klokt å få vurdert din saken så tidlig som mulig.