Utleievirksomheter risikerer gigantisk skatteregning
Skatteregning på båt

Nå kan du risikere en gigantisk skatteregning!

Har du kjøpt hytte, båt, helikopter, fly eller lignende på firma?? -Selg!

 

Finansdepartementet har foreslått å stramme inn på skattereglene. Dette innebærer skatt på privat bruk av fly, helikopter, båter og eiendom som eies av selskaper.


Det er mange som i dag har valgt å kjøpe formuesobjekter som fritidsbolig og båt gjennom selskapet sitt, for så å leie ut til seg selv noen uker i året. Dette har Finansdepartementet sett seg lei av, og vil nå sette en stopper for at aksjonærer med betydelige eierinteresser belaster egne selskaper med det Finansdepartementet definerer som «privat konsum».

 

Nåværende regler omgås ofte i praksis

Bakgrunnen for forslaget er at gjeldende regler om uttaksbeskatning av selskapet og fordelsbeskatning av privat konsum dekket av selskapet, ofte omgås i praksis. Det har også  vært vanskelig for Skatteetaten å sikre grunnlag for korrekt beskatning.


Derfor foreslår nå Finansdepartementet nye regler som gjør at skattebelastningen blir så høy at det vil være uaktuelt for selskaper å ha slike eiendeler i virksomheten, verken i form av leie eller eie. Regelendringen vil i realiteten fungere som «stoppregler» for denne praksisen.

Reglene kan tre i kraft fra 1.januar

De nye reglene som er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2023 kan gi et formidabelt skattesjokk.


Høringsfristen er satt til 1. august, og det antas at forslaget vil fremmes i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet i oktober.

Disposisjonsmuligheten utløser skatteplikten - ikke faktisk bruk

Det skal med andre ord ikke lønne seg å eie fritidsboligen, båten eller lignende i selskapet. Forslaget fra Finansdepartementet innebærer at eiere med bestemmende innflytelse i et selskap sjablongbeskattes for privat bruk av disse formuesobjektene uavhengig av faktisk bruk.


Om aksjonær faktisk ikke har brukt eksempelvis hytta eller båten spiller ingen rolle. -Eller om hytta er under rehabilitering eller båten er på verksted eller i opplag.Det er eiers kontroll og faktiske disposisjonsmulighet som dermed utløser skatteplikten. Eier skal beskattes for hele året, med fradrag for tid selskapet kan dokumentere at formuesobjektet er benyttet i selskapets inntektsgivende aktivitet. Dersom eier eller eiers nærstående har betalt vederlag for faktisk bruk med videre, reduseres den sjablongberegnede fordelen krone for krone.

Publisert 14.07.22

"Sjablongreglene er lik enten selskapet eier, leier eller leaser formuesobjektet. Sjablongbeløpet vil bli inntektsført hos selskapet (som uttaksbeskatning) og hos den private  aksjonæren/deltakeren (som utbyttebeskatning/skatt på utdeling)."

Eiere som omfattes av forslaget

Personlig skattepliktige med «bestemmende innflytelse» selskapet , vil være omfattet av reglene i forslaget.


Med «bestemmende innflytelse» menes aksjonær som direkte eller indirekte har eid eller kontrollert selskapet med minst 50 % på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret. Aksjonær identifiseres i denne sammenheng med sine nærstående. Vilkåret om 50 % eierskap innebære blant annet at der eierskapet er fordelt 50/50 mellom eierne, vil normalt begge bli rammet av reglene.


Selskaper som omfattes av forslaget

Det foreslås at reglene skal gjelde for aksjeselskap, ansvarlige selskap og tilsvarende utenlandske selskap. Det utenlandske selskapet kan uttaksbeskattes dersom det er skattepliktig til Norge, mens norske eiere i et utenlandsk selskap kan utbyttebeskattes etter de nye reglene selv om selskapet ikke er skattepliktig til Norge.

Boliger som omfattes

Boligeiendom og fritidseiendom omfatter eiendom både i Norge og i utlandet. Det er forutsatt at eiendommen skal være egnet til privat bruk. Næringseiendom omfattes dermed ikke. Dersom eiendommen er egnet både til privat bruk og til bruk i næringsvirksomhet er det kun den delen av eiendommen som er egnet til privat bruk som vil omfattes av reglene.


Fritidseiendom som oppfyller vilkårene for å være bedriftshytte er ikke omfattet av reglene.

"Selg båten eller hytta før 1. januar 2023. -Eller foreta noen endringer i eierstrukturen i selskapet."

Marianne Bakken

Partner/advokat

Hva kan du gjøre for å unngå dette?

For å unngå dette, må formuesobjektet selges før reglene trår i kraft. Venter man med å selge til etter 1. januar 2023, kan de skjerpede skattereglene medføre både uttaksskatt for selskapet og skattepliktig utbytte eller utdeling for eieren. Alternativt kan en vurdere å gjøre endringer i eierstrukturen i selskapet. Imidlertid gjøres det oppmerksom på at det allerede nå er varslet at eier- og eventuelt kontrollandelskravet kan bli satt lavere enn 50 % i det endelige lovforslaget. Det er bedt om særskilte innspill knyttet til dette i høringsnotatet. Bakgrunnen for dette er at Finansdepartementet ønsker å fange opp tilfeller hvor flere ikke-nærstående eiere som til sammen eier 50 %, benytter selskapets formuesgoder privat.


Tips til de selskapene som har firmahytter

Fritidseiendommer som regnes som firmahytte etter FSFIN § 5-15-5 første ledd, vil ikke omfattes av reglene. Det vil si hytter som er disponible for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften med lik rett til å disponere dem. Dette gjelder også bedriftshytter i utlandet. Bruken av hytta bør sannsynliggjøres ved vedtekter for hvem som kan bruke den og hvordan bruken fordeles. Videre bør det være en oversikt over den faktiske bruken. Derfor er det viktig å sørge for dokumentasjon av faktisk bruk og fordeling av bruken mellom de ansatte. På den måten kan en forebygge at eier og selskap risikerer å bli rammet av sjablongbeskatningen som nå er foreslått.