Bor du i et flomutsatt område?

Nyttige linker:

  • Norsk naturskadepool sine nettsider

Les mer

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppdaterer flomvarsler og gir relevant informasjon

Les mer

Publisert 05.06.18

Bor du i et flomutsatt område?

Store snømengder i løpet av vinteren øker faren for flom når mildværet kommer. Det har vært flere tilfeller av flom i Sør-Norge og på Østlandet, og forsikringsselskapene betaler ut store summer i skadeoppgjør.


Fare for flom skadebegrensning

Du er ansvarlig for å begrense skadene som følge av flommen. Derfor bør du forsøke å minimere tapet etter beste evne. Dette medfører blant annet å flytte verdifulle gjenstander oppover i etasjene, fjerne løse gjenstander fra uteplassen, samt skru av strømmen. Vær føre var om du bor på områder med flomfare.


Videre bør du kontakte forsikringsselskapet ditt så raskt som mulig. Forsikringsselskapene kan bidra med veiledning i forhold til skadebegrensningen, samt rykke ut og hjelpe til der dette er hensiktsmessig.


BREX-advokatene kan hjelpe deg i denne prosessen, og det er klokt å ta kontakt så tidlig som mulig.


Skader etter flommen – forsikring

Ting i Norge som har brannskadeforsikring, er også forsikret mot flom blant annet gjennom naturskadeforsikringsloven. Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.


Loven er solidarisk og alle betaler lik premierate. Imidlertid vil det ofte være en utfordring å få dekket alle kostnadene i forbindelse med flommen. Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med BREX-advokatene for å navigere rett med en gang.


For å dokumentere skadene er det viktig at du tar bilder gjennom hele prosessen. Dette bidrar til en enklere saksbehandling i etterkant, samt korrekt skadeoppgjør.Lovendring gir forsikringstakere mulighet til å flytte fra flommenFrem til 01.01.2018 har forsikringstakere som har sett hjemmet sitt forsvinne med vannet vært forpliktet til å bygge opp igjen på samme tomt. Løsningen har vært kritisert og ansett lite hensiktsmessig ettersom tomter som har vært utsatt for flom en gang vil være utsatte også ved senere anledninger.


Gjeldende rett etter lovendringen er at privatkunder som ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge det brannforsikrede bolighuset eller fritidshuset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade skal kunne få erstattet tomtens omsetningsverdi før skaden inntraff.  Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthuset skal dessuten erstattes som om de var totalskadet.


Dette gjelder også dersom grunnen under det brannforsikrede bolighuset eller fritidshuset et blitt ustabil som følge av naturulykken, selv om huset ikke er skadet.


I praksis er det kommunen, basert på en risikovurdering, som vurderer om det er trygt å bygge opp igjen på samme tomt. Forsikringsselskapet har ikke klagerett over kommunens avslag på søknad om tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging.


Mulighet for sikring av tomten

Alternativt kan forsikringsselskapet velge å sikre eiendommen. Det er tre forutsetninger som må være tilstede for at sikring av eiendommen kan finne sted:

1. Sikrede må gi skriftlig samtykke

2. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at skadelidte kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på

    skadestedet.

3. Forsikringsselskapet skal dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og vedlikehold.