Likevel ikke lov å bruke mobil når bilen står stille

Høyestrett: Likevel ikke lov å bruke mobil når bilen står stille.

Mobilbruk når bilen står stille

Det har hersket mye forvirring rundt hva som er tillatt når det kommer til bruk av mobiltelefon i bil. Borgarting lagmannsrett har tatt stilling til dette i to saker, men dommene ble anket av påtalemyndighetene.


Med tre mot to stemmer kom Høyesterett til at man ikke kan benytte håndholdt mobiltelefon i bilen, selv om man har stoppet for rødt lys eller står stille i kø. Se mer om de faktiske forholdene i sakene her.


Straffen for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 23 b, jf. forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn § 2, ble fastsatt til en bot på 2000 kroner, subsidiært fire dagers fengsel.


Høyesteretts flertall på tre dommere kom til at forskriftens ordlyd "under kjøring" etter en naturlig språklig forståelse også omfattet disse situasjonene, idet bilen under en kortvarig trafikal stans som følge av kø eller stans for rødt lys fortsatt er en aktiv del av trafikken. Øvrige kilder ga støtte for denne forståelsen, og reelle hensyn kunne ikke føre til noe annet resultat.

Link til dommene i Høyestrett:


Publisert 22.10.20

KRAV TIL KLAR LOVHJEMMEL I STRAFFERETTEN

Både Grunnloven § 96 første ledd og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 7 knesetter det grunnleggende prinsippet om at ingen kan straffes uten hjemmel i lov. Det samme følger av straffeloven § 14. Lovskravet stiller blant annet krav til utformingen av straffebud og krever at den aktuelle straffebestemmelsen skal være tilgjengelig for allmennheten.


I HR-2020-955-A, Settefisk-dommen, jf. avsnitt 22, uttrykkes dette slik at en bestemmelse som skal danne grunnlag for straffansvar, må «være så klar at det i de fleste tilfeller ikke vil være tvil om en handling rammes av regelen, og at det er mulig å forutse at straff kan bli konsekvensen av at regelen brytes»

FORSKRIFTEN

Forskrift 17. desember 1999 nr. 1309 om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn § 2 første ledd lyder slik:


«Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.»

ORDLYDEN "UNDER KJØRING"

Det avgjørende for om en har overtrådt forbudet, er derfor om bruken av mobiltelefonen skjedde «under kjøring».


Høyestrett uttaler at begrepet «under kjøring» som sådan ikke reiser noen problemer. Førerens bruk av mobiltelefon mens bilen er i bevegelse på vegen, skjer åpenbart «under kjøring» i bestemmelsens forstand.


Spørsmålet er om bruken fortsatt skjer «under kjøring» når bilen står stille som følge av en kortvarig trafikal stans.


Etter flertallets syn dekker ordlyden «under kjøring» etter en naturlig språklig forståelse også slike situasjoner.


Selv om bilen tidvis står stille av trafikale grunner, er den fremdeles en aktiv del av trafikken. Trafikal stans på grunn av vikeplikt, stoppskilt, rødt lys eller kødannelse er en integrert del av ethvert ordinært trafikkbilde, og det er naturlig å anse uttrykket «under kjøring» for å omfatte slike hendelser. Det kan etter Høyestretts syn ikke ha noen betydning at bilen hadde en start/stopp-funksjon der motoren ble slått av når bilen sto stille og bremsen ble holdt inne. Også bruken av begrepet «under», som her står foran begrepet «kjøring», støtter en slik ordlydsforståelse. Dette uttrykket brukes i vanlig dagligtale om noe som pågår, eller synonymt med begrepet «i løpet av».