Reklamasjon ved eierskifte

Eierskifteforsikring

Så mange som 70-80 % av boligselgere tegner i dag en eierskifteforsikring. For kjøper er det irrelevant at selger har eierskifteforsikring. Det medfører bare at når du fremmer et krav mot selger er det en profesjonell motpart du møter. Det er i forsikrings-selskapets interesse å bestride kravet ditt og ofte vil du få avslag ved første anledning. Da kan det være viktig å ha en advokat som sørger for at du får det oppgjøret du har krav på.

Har du tegnet innboforsikring?

I en reklamasjonsprosess kan det være lurt å kontakte advokat som sørger for at dine interesser blir ivaretatt på en god måte. Har du tegnet innboforsikring på boligen vil utgifter til rettshjelpsdekning i stor grad betales av forsikringsselskapet ditt.

"Solgt som den"-klausuler

I dag selges de fleste brukte boliger med en klausul som sier at boligen er solgt «som den er».  Dette er et «forsøk» på å overføre risikoen for skjulte mangler fra selger til kjøper. Klausulen medfører imidlertid ikke at mangler ikke kan påberopes fra kjøper.

Rapport om Eierskifte - og boligkjøpsforsikring

Les mer

Publisert 22.04.18

Har du kjøpt bolig og det foreligger feil eller mangler kan du ha krav på prisavslag, erstatning eller heving

av kjøpet. Hvilke rettigheter du har kommer an på mangelens art og omfang, men om du ikke utøver reklamasjonsadgangen din i tråd med lovens regler kan kravet ditt bortfalle. Motparten din vil ofte være et forsikringsselskap som avfeier kravet ditt. Det kan være både tidkrevende og vanskelig å ta opp kampen

mot en profesjonell aktør. 


Når foreligger en mangel i rettslig forstand?

Utgangspunktet er at boligen har en mangel dersom den ikke samsvarer med de krav til kvalitet, utrustningen og annet som fremgår av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. «Avtalen» i denne forstand omfatter ikke bare selve kjøpsavtalen, men også informasjon som fremgår av prospekt, tilstandsrapport og det som fremgår av visingen.


En mangel er et konstatert negativt avvik mellom det kjøper kunne forvente å få og det han fikk.


Mangler kjøper er klar over kan ikke påberopes ettersom det er et viktig prinsipp i eiendomsretten at kjøper ikke kan gjøre gjeldende krav på mangler han visste eller burde visst om. Dermed er ofte de skjulte manglene ved eiendomsovertakelsen de sentrale i eiendomstvistene. Dette er mangler som først blir

synlige etter overtakelsen og dermed etter at risikoen for eiendommen har gått over på kjøper. Typiske mangler kan være fuktskader, skader på fundament/grunnmur, mugg og råte som det kan være lett å

overse på visning.


Reklamer i tide!

Om du mener det er en mangel ved eiendommen/boligen, og du mener du har et krav mot selger må du reklamere!


Det finnes detaljerte regler for reklamasjon i både avhendingslova og foreldelsesloven, i tillegg finnes ulovfestede regler om passivitet. Det kan være klokt å kontakte advokat for å få hjelp i reklamasjonsprosessen, slik at det reklameres rettidig og korrekt.


Når du oppdager en mangel er utgangspunktet at du bør klage/reklamere med en gang. Hovedregelen er at du må gjøre det innen rimelig tid og det antas at dette er cirka to måneder fra du oppdaget/burde oppdaget mangelen.


Gangen i en reklamasjonssak

Du bør sende en skriftlig klage, som etterhvert skal dokumenteres, til selger. Som regel har selgeren eierskifteforsikring. Da er det ofte et forsikringsselskap du skal forholde deg til, men reklamer direkte til selger. Du må i tillegg kontakte megleren som forestod salget for utfylling av skademeldingsskjema.


Hvis selger, forsikringsselskapet på vegne av selger, avviser klagen din helt eller delvis, har det oppstått en privatrettslig tvist og du bør kontakte advokat. Innboforsikringen din omfatter advokatbistand fra tidspunktet en tvist foreligger.  Advokaten kan bistå gjennom hele prosessen fra hjelp med innhenting av nødvendig dokumentasjon og taksering av skadens omfang til korrespondanse med selger/forsikringsselskap. Dette kan være en krevende prosess om en ikke selv har juridisk bakgrunn. 


Hva er en rettshjelpsforsikring?

I innboforsikringen din finner du et eget punkt om rettshjelpsdekning. Forsikringen dekker rimelig og nødvendig advokatbistand i privatrettslige tvister i forbindelse med boligen din.


Hvor mye bistand du trenger og har krav på varierer fra sak til sak. De fleste forsikringsselskaper dekker utgifter opp til cirka kr. 100.000,-.  I tvister mellom flere enn to parter dekkes mer, If skadeforsikring dekker da inntil kr. 250.000,-.


Egenandelen vil typisk være kr. 2000-5000,- og cirka 20% av det overskytende.